SOUTĚŽ O 5L NAŠÍ ZMRZLINY - pravidla

SOUTĚŽ O 5L NAŠÍ ZMRZLINY - pravidla - Cukrářství Viktoria

Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže platná pro území České republiky

(dále také „soutěž")

1. Pořadatel

Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost Cukrářství Viktoria s.r.o. se sídlem Vlkova 11, 130 00  Praha 3, IČ:27126404.

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 04.08.2015 do 30.08.2015 včetně, na území České republiky.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je umístění fotografie soutěžícího případně člena jeho rodiny se zmrzlinou z naší výrobny zakoupené na obchodech Cukrářství Viktoria na FB profil Cukrářství Viktoria jako komentář k vyhlášení soutěže.

5. Výhra

Po celou dobu soutěže se fotografie budou ukládat na FB profil Cukrářství Viktoria. Po skončení soutěže budou vybrány tři nejvtipnější, nejnápaditější fotografie, které budou odměněny.

Hlavní výhrou je 5l vana Vaší oblíbené zmrzliny od Cukrářství Viktoria

Každý výherce výhry obdrží výherní zprávu na jejich FB profil, který bude obsahovat informaci o výhře a jejím zaslání. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadá a bude použita opětovně jako výhra pro soutěžícího, který byl následující v pořadí.

Výhry budou distribuovány nejpozději do 15. dnů po vyhlášení výsledků.

Maximální množství výhry na jednoho účastníka soutěže je 1 ks.

6. Další podmínky

6.1 Výhry budou distribuovány osobním odběrem.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Reklamovat závady na výhře není možné.

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Cukrářství Viktoria s.r.o. se sídlem Vlkova 11, 130 00  Praha 3, IČ:27126404. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Petr Novák, Praha 4) na sociálních sítích a na internetových stránkách www.cukrarstvi-viktoria.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Dále také souhlasí, že fotografie jím uveřejněné na FB profilu Cukrářství Viktoria se stávají majetkem firma CukrářstvíViktoria a ta je může používat pro firemní (reklamní) činnost.

6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.cukrarstvi-viktoria.cz

6.10 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

V Praze dne 1.8.2015