Obchodní podmínky

Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Všeobecné obchodní  podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím specifikovaným v odst. 1.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek v oblasti prodeje zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.cukrastvi-viktoria.cz.

1.2. Prodávajícím je obchodní společnost Cukrářství Viktoria s.r.o., IČ : 271 26 404, se sídlem v Praze 3, Vlkova 11, PSČ 130 00. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 98249 (dále jen jako „Prodávající“).

1.3. Právní vztahy Prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, především pak zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávce zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.5. Ustanovení odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek lze sjednat pouze v samostatně uzavřené písemné kupní smlouvě, přičemž odchylná ujednání v takovéto kupní smlouvě mají přednost od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která nejsou v rozporu s ustanovením sjednané kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí takové kupní smlouvy.

Bezpečnost a ochrana informací

2.1. Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které kupující v rámci závazkového vztahu Prodávajícímu poskytne, se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění.

2.2. Prodávající zaručuje, že tyto údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetím osobám apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2.3. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající jeho osobní údaje zpracovával pro účely realizace kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Prodávající může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.

2.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Práva a povinnosti stran

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, přičemž ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, přičemž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech doručování zboží v rámci území České republiky.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu a tento formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží a způsobu požadovaného doručení zboží.

3.3. Smluvní vztah (kupní smlouva) vzniká mezi Prodávajícím a kupujícímokamžikem doručení přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4. Uzavřením kupní smlouvy:

  • vzniká Prodávajícímu povinnost objednané výrobky v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami kupujícímu odevzdat.
  • vzniká kupujícímu povinnost objednané zboží odebrat a zaplatit celkovou cenu, a to včetně rozvozu, byl-li stranami sjednán.

3.5. U zboží jehož konečná kupní cena včetně DPH je vyšší než 2000,- Kč je Prodávající oprávněn před dodáním zboží požadovat zaplacení přiměřené zálohy, a to podle povahy věci až do výše 50 % této celkové ceny. V případě, že kupující tuto zálohu neuhradí je Prodávající oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit a objednané zboží kupujícímu nedodat.

3.6. Prodávající je oprávněn vždy v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, přičemž pokud objednávku kupující dodatečně nepotvrdí, kupní smlouva není uzavřena.

3.7. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si nese kupující sám.

Ceny

4.1. Ceny uvedené u jednotlivých výrobků jsou platné v momentě, kdy kupující učiní objednávku. Do té doby si prodávající vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předešlého upozornění.

Objednávání

5.1. Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • elektronickou poštou na adrese info@cukrarstvi-viktoria.cz;
  • faxem nebo telefonicky na tel. číslech +420 222 710 337 nebo +420 737 352 495, a to za cenu účtovanou telefonními operátory pro běžné hovorné.

5.2. Objednávky prováděné v rámci elektronického obchodu jsou uskutečňovány prostřednictvím objednávkového formuláře. V ostatních případech je v objednávce nutné uvést následující údaje:

  • úplné označení kupujícího;
  • kód a název zboží dle ceníku;
  • jednotkovou cenu;
  • dodací adresu, případně též telefonický kontakt;

veškeré další informace nebo požadavky, které kupující k objednávce má.

5.3. Po odeslání objednávky Prodávajícímu se objednávka pro kupujícího stává závaznou. V případě objednávky učiněné prostřednictvím elektronického obchodu se pak objednávka stává závaznou stiskem tlačítka odeslat, které je součástí objednávkového formuláře.

5.4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

5.5. Provedená objednávka je po svém odeslání archivována v databázi Prodávajícího. Kupující má po uskutečnění objednávky možnost jejího vytištění. Objednávku je možno činit pouze v českém nebo slovenském jazyce.

Nákupní a dodací podmínky

6.1. Dodací lhůta zboží je mezi kupujícím a Prodávajícím domluvena vždy pouze na základě Prodávajícím potvrzené objednávky, a to na konkrétní datum dodání.

6.2. Objednané zboží je možné si vyzvednout přímo v provozovně Prodávajícího na adrese Praze 3, Vlkova 11, PSČ 130 00, případně si lze u Prodávajícího za úplatu jeho dodání objednat. Náklady na dodání jsou účtovány v závislosti na vzdálenosti od provozovny prodávajícího, a to podle jednotlivých cenových pásem, která jsou zobrazena na internetových stránkách Prodávajícího v sekci rozvoz. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Prodávající zabezpečuje dopravu výhradně po území Hlavního města Prahy. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.

6.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem na dodacím listu, nebude na dodatečně zjištěné zjevné vady (poškození, barva, tvar apod.) věci brán zřetel.

6.4. Kupující se zavazuje nahradit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s nutností opakovaného doručení zboží, resp. náklady vzniklé v souvislosti s náhradním doručením zboží.

Platební podmínky

7.1. Zakoupené zboží je možno uhradit:

  • na dobírku při doručení zboží
  • platbou předem bankovním převodem

7.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

Skladovací podmínky, reklamace a odstoupení od smlouvy

8.1. Minimální trvanlivost cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně je 24 hodin od dodání zboží. Veškeré výrobky přitom musí být celou dobu skladovány při teplotě do 5°C. V případě nedodržení těchto podmínek není kupující oprávněn výrobky reklamovat. 

8.2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Zboží lze reklamovat u prodávajícího výhradně v jeho provozovně. U cukrářské výroby a studené kuchyně pak nejpozději do 24 hodin od dodání zboží. Reklamovat je možné pouze zboží, u něhož byly dodrženy skladovací podmínky.

8.3. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

8.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.3Všeobecných obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.4. Všeobecných obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

8.6. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 8.5Všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Informace o výrobcích

9.1. Informace o výrobcích a jejich fotografie umístěné na internetových stránkách www.cukrarstvi-viktoria.cz mají ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Závěrečná ustanovení 

10.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 7.9.2015Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změnou nebo doplněním Všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčena práva  povinnosti vzniklá na základě předchozího znění obchodních podmínek.

10.2. Nebude-li dohodnuto jinak veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

Adresa pro písemné doručování: Cukrářství Viktoria s.r.o., Praha 3, Vlkova 11, PSČ 130 00.

Adresa elektronické pošty: info@cukrarstvi-viktoria.cz

Telefon: 222 710 337

10.3. Pokud by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztah založený kupní smlouvou vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

10.4. Je nebo stane-li se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nezpůsobí to neplatnost nebo neúčinnost kupní smlouvy jako celku a namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení bude užito takové ustanovení, které se co nejvíce přiblíží smyslu neplatného nebo neúčinného ujednání.